Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1403 1404 1405 Techn.Ambtenaar Bouw-en Woning toezicht Techn. Ambtenaar Openbare 7erken. Alg. Nederl. Bouw* vakarbeidersbond biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede dat in verband met de voorbed reidende werkzaamheden ten behoeve van de verbetering van de Banningstraat en complex "de Bunt" door de heeren van Heyst en Koornwinder overwerk is ver richt en verzoekt in verband daarmede aan genoemde heeren een vergoeding daar-| voor te verstrekken van resp. f.51»20 eij f.18, maakt bezwaren tegen te weinig betaald loon aan arbeiders, n.1. f.0,03 per uur| door C.3elt aannemer der wegen op 't Bart. De Techr 1406 Techn. Ambtenaar jOpenbare Werken. 1407 Be Voorzitter. zendt ter goedkeuring den staat van wijf ziging behoorende bij bestek No.6 dier.s^ jaar 1933 (vernieuwing wegen Ossendam- weg e.a. vraagt de vergadering machtiging na ontj vangst van het nader advies van den In-J specteur bij het Lager Onderwijs omtrenj de benoeming van een tijdelijke onder wijzeres aan de Openbare U.L.0.School te mogen handelen naar bevinding.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 721