■7) verzon van de BESLISSING Afdeel Aanmerking en Gelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 28 November 1933» le &fd. nos. 4360/2613, 4-359/2012» 4361/ 2614, 4362/2615, 4363/2616, 4364/2617, 4366/2619, 4365/ 2618, 4322/2584-, 4342/2585en 4-343/2587, waarbij toestem ming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning., vsordt besloten de aanvragen nos. 1/832, I/828, 1/829, 1/837, 1/827, 1/83A, 1/822, 2/272, 1/826, 1/831 en 2/27C in te willigen. voorha ve van aat en van ver- .rmede ng daar- 51,20 er Besloten wordt de in rekening gebrachte uren verricht yW aan extra teekenwerk in verband met de aanbesteding van te vernieuwen wegen als Ossendamweg enz. te vergoeden als volgt: Van Heyst f. 47,67 Koornwinder 16,50 De kosten te verantwoorden als extra teekenwerk ten las te van bedoelde werken. ietaald per uur 'P De Technisch Ambtenaar Openbare Werken, in de vergade ring aanwezig, is van oordeel, dat voigens het bestek de aannemer het recht zou hebben met de laatst vastge stelde collectieve loonen rekening te houden. De prak tijk onder de aannemers schijnt in dien zin te worden toegepast. Op grond dat het College geen zekerheid hieromtrent heeft en het belang der gemeente gediend is wanneer de arbeiders blijven doorwerken, wordt besloten den Wet houder van Openbare Werken te machtigen de arbeiders het tekort aan loon uit te betalen, wanneer hij er niet in zou slagen den aannemer te bewegen het niet gewijzigde loon aan de arbeiders te voldoen. van wij ,6 diens jendani- Het bestek No.6 zelve, alsmede de staat van wijziging JU. van dat bestek wordt conform het ingezonden rapport van V yin den Technisch Ambtenaar dd. 1 December 1933 7^6 I goedgekeurd. r na ont den ln- 3 omtren onder- Bchool Oe gevraagde machtiging wordt verleend. \P Jj t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 722