Volg- j num- Afzender of voorsteller mer I Datum Korte 1408 De Voorzitter. 1409 De Voorzitter. bespreekt in tegenwoordigheid van den Technisch Ambtenaar Openbare Werken en jhet Hoofd der Openbare U.L.0.School de huisvesting van een klasse der U.L.0. School in het GymnastieklokaalDe vraag dan het Hoofd behelst deze, of het moge lijk is één of twee klassen zijner school onder te brengen in gemeld lokaal wanneer een doorverbinding is gemaakt (naar het bestaande leslokaal en iederen dag de banken uit het gymnastieklokaal worden opgenomen en weer geplaatst. Door deze regeling bleef het mogelijk de gym- nastiekvereenigingen in de gelegenheid te laten van het lokaal gebruik te maken, Het Hoofd der school heeft in beginsel tegen deze regeling geen bezwaar mits daaraan een tijdelijk karakter wordt ge geven en het opnemen der banken en het schoonmaken van het gymnastieklokaal door Openbare Werken wordt behartigd, daardoor meer zekerheid bestaat dat de regeling geen moeilijkheden zal geven. Het Hoofd verlaat de vergadering. Voorts deelt de Technisch Ambtenaar me de, dat hij een onderzoek heeft ingestel inaar de mogelijkheid tot inrichting van een gedeelte der oude boerderij aan den iLange Brinkweg tot gymnastieklokaal. De jmogelijkheid daartoe bestaat naar zijn meening. De kosten schat hij globaal op [f.750, (Tenslotte deelt de Secretaris nog mede, dat hij het schoolbestuur der Mariasctalj in beginsel bereid heeft gevonden tijde lijk gedurende 4 avonden per week het gymnastieklokaal aan de gemeente af te staan voor herberging der gymnastiekver eenigingen. De kosten zullen alsdan be dragen f.2,50 Per avond. brengt ter sprake de regeling van den grondverkoop aan de erfpachters Roodse- laar e.a. waarvan sprake is geweest in de raadsvergadering van 29 November j1* i n h o u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 723