BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Alvorens te "beslissen wordt voorloopig het volgende aangenomen: le. aan den Inspecteur "bij het Lager Onderwijs zal wor den gevraagd of het onderbrengen van twee klassen in het gymnastieklokaal door hem kan vsorden goedge keurd wanneer het lokaal wordt doorverbonden met het bestaande leslokaal. 2e. aan den Technisch Ambtenaar wordt opgedragen na te gaan of het gedeelte der boerderij aan den Lange Brinkweg voor gymnastieklokaal is in te richten, zoo ja, met welke kosten. Besloten wordt den Wethouder H.van Klooster te machti gen met de erfpachters te onderhandelen tegen een ver koopprijs van den grond a f.0,10 per M2« De Wethouder zal de erfpachters oproepen zoodra hij van de le afdeeling een lijstje zal hebben ontvangen van de juiste grootte der perceelen. De Secretaris zal zorg dragen voor de noodige gegevens door den Wethouder bedoeld. 0/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 724