1 Voig- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1410 1411 1412 De Voorzitter. Techn. Ambtenaar Openbare /erken. 4e afdeeling ter secretarie. "brengt ter sprake het aangehouden voor stel dd. 10 November 1933» 4e afd. No. 3267 aan den raad inzake gasverwarming der brandweergarage te Soesterberg. bericht omtrent het verzoek van G.J.Smitj tot het aanbrengen van verbeteringen op het terrein aan de van -Ieede straat en vraagt daarvoor een crediet van f. 180,50] verzoekt te mogen vernemen welke wethou der de mandaten zal onderteekenen voor de uitgaven der gemeente, behoorende tot dat onderdeel der gemeentehuishouding, dat bij de taakverdeeling tusschen burge| meester en wethouders, meer in het bij zonder aan den burgemeester is opgedra gen. Jesloten jbedrijf aan den garage d Kien om r garage 0 behulp v nader in derzoeice ge te ra LU vorens adres san kosteloo I verbreed serking Doorstel dragen g: een bete: IDe manda lioeld vïo: 1413 Bestuur der Veree- niging "Een school m/d Bijbel" vraagt een bedrag van f.402,55 voor aan-B^eslo'ken schaffing van leermiddelen ten behoeve B"er a«s. van de U.L.O. schoolwegens stijging Bü°oger b< van het aantal leerlingen tot 69. 1414 1 Bestuur der R.K. U.L.Oschool 1415 V.J.van Voorst, van Lijndenlaan 8| Soest vraagt een bedrag van f.299>25 beschik-Besloten baar te stellen voor aanschaffing van u^' leermiddelen, wegens stijging van het ■^an aantal leerlingen tot 70. vestigt de aandacht op de sobere verliet] ting in de van Lijndenlaan en verzoekt daarin verbetering te doen aanbrengen. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van den Dienst Openbare 'erken adviseert 4 bestaande paallempen te doen! vervangen door z.g. overhangende lampen! waarvan de kosten f.203,26 zullen bedraj gen. besloten hng te r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 727