Ardeeling Aanmerkingen en No Besloten wordt aan den Technisch Ambtenaar bij het Gas bedrijf mede te deelen, dat het College de voordracht aan den Raad tot het aanbrengen van gasverwarming in de garage der brandweer te Soesterberg nog heeft teruggeno- t men om reden dat het mogelijk zou zijn tegelijk met de garage ook het gymnastieklokaal aldaar te verwarmen met behulp van gas. Hem zal tevens worden verzocht deze zaak nader in overleg met den ïïethouder van het bedrijf te on derzoeken en omtrent den uitslag daarvan aan het Colle ge te rapporteeren. klvorens op het adres in te gaan wordt besloten aan adressant de vraag te stellen of hij wil medewerken tot kosteloos afstand van de strook grond noodig voor de verbreeding van den weg. Indien hij hiervoor zijn mede werking verleent is het College bereid aan den Raad het voorstel te doen den bij de gemeente in eigendom overge dragen grond te egaliseeren, waardoor aan de omgeving een beter aanzien zal worden gegeven. i*-1 li d. |De mandaten zullen in' de gevallen door de afdeeling be- |ioeld worden geteekend door wethouder van Alooster. Besloten wordt het beurag ad f.402,55 °P of na 15 Decem-- loJd- Jer a.s. uit te betalen, wanneer van het instellen van looger beroep geen gebruik is gemaakt. besloten wordt het bedrag ad f.299,25 aan Het schoolbe stuur uit te betalen op of na 15 December a.s. tenzij mn het instellen van beroep is gebruik gemaakt. a- y* Besloten wordt de uitbreiding der verlichting in overwe ging te nemen na de behandeling der begrooting voor 1934 VoJU. V ixocfl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 728