1416 1417 1418 Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht J.In 't Hout j Banj- ningstraat 76 Soesterberg. Centraal verifi- catiebureau s- iravenhage 1419 le Afdeeling ter secretarie 1420 Commandant der Vrijwillige Brand weer deelt mede dat het door de fa. van de /ijngaart aangebrachte reclamebord op het zij-dakschild van het perceel Kerk- pad B.Z.17 niet voor verandering in aan merking kan komen, zoodat hij adviseert een aanschrijving te richten tot verwij. dering van bedoeld bord. verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 14 sub a der bouwverordening, [voor den bouw van een garage en berg- schuur, op een terrein, kadastraal be kend gemeente Soest, in sectie L.1992 ged.(nieuw E.no.2136), gelegen aan den Ver1Scho olweg Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den Technisch Ambtenaar, be-| last met de leiding van bouw- en woning-[ i toezicht. legt over rapporten van de op 20 Juli en 12 October 1933 gehouden kasopnemin- gen bij het gasbedrijf, alsmede een rap port van de controle der administratie van dat bedrijf ever het 3e en 4e kwar taal 1933. biedt ter GOEDKEURING aan het OifT'VERP der aan A.Bos, Vredehofstraat 1, te Soest te verleenen vergunning tot het oprichten van een slagerswerkplaats met rookerijin en achter het perceel Ko- ninginnelaan no. 23» kadastraal bekend j gemeente Soest, in sectie H.7233 (oud no. H.4729) onder overlegging van het terzake uitgebracht advies door den comj mandant der vrijwillige brandweer en den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht brengt advies uit omtrent het verzoek van J.Jongerius, te Utrecht, dd. 3 -^u" gustus 1933» betreffende het oprichten van een ondergrondsche petroleumbewaar- plaats, bestaande uit twee reservoirs, elk met een inhoud van 2000 Liter, met bovengrondsche aftapinrichting, gedre ven door handkracht, op en in het per ceel, kadastraal bekend gemeente Soest,! in sectie H.3862, gelegen aan den Hart-j weg en deelt o.a. mede, dat het hem ge-| wenscht voorkomt, dat aanvrager aller-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 729