aHö. lil BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen an de rd op 1 Kerk- in aan- viseert verwij. alde in ning berg- al be- 1992 an den uitge- sarbe- woning- Juli pnemin- een rap- tratie ■e kwar- ULet voorloopige intrekking van het besluit dd. 17 Nov. j.1. wordt thans "besloten aan de fa. Tan de .Vijngaart mede te deelen, dat het College zich genoodzaakt voelt een aanschrijving te richten tot het verwijderen van het reclamebord. Alvorens hiertoe over te gaan zal de firma worden verzocht te willen medewerken tot oplossing van het geval hetzij door wegneming van het bord, hetzij door aan de reclame een ander aanzien te geven waardoor het ontsierende worde beperkt. De ontheffing wordt verleend conform het advies van den iJ2 Technisch Ambtenaar bij bouw- en woningtoezicht. IQ. Van het rapport wordt kennis genomen. iT'VEKP te t het .ats met sel Ko- bekend oud ran het den comr ■r en met de .cht :rzoek 3 Au- •i cht en ibewaar- ■voirs ;r, met gedre- it per- s Soest, tn Hart-" hem ge- aller- Het ontwerp-besluit wordt goedgekeurd, Besloten wordt: le. In te treKken de hinderwetsvergunning verleend bij besluit van 25 November 1932 No. 7/68; 2e. Aan J.Jongerius te Utrecht opnieuw vergunning te verleenen conform de voorwaarden in het besluit van 25 Novemher 1932 No. 7/68 omschreven, echter met aanvulling van de voorwaarde sub l6e conform het ad vies van den Commandant der Vrijwillige Brandweer dd. 25 November j.1. en voorts den termijn, binnen welke de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht te stellen op 1 Februari 193^*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 730