5- Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 1421 1422 1423 S. J.C .MooleriburghJ Aaldeck Pyrmontl. de Voorzitter, J.v.d.Broek en J, Jelkman, Hartweg 32. 1424 Vereeniging v.Ne der 1.gemeenten, Den Haag. Korte i n h o u eerst zorgdraagt, dat de geheele inriep ting voldoet aan de voorwaarden, ge steld bij besluit van het College, dd. 25 November 1932, le afd. no. 7/68. verzoekt wijziging van de hem dd. 13 Oc- tober 1933 verleende vergunning tot den bouw eener villa met garage, op een ter rein, gelegen aan de ,7aldeck Pyrmontlaan kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H.4292/4757 en wel in voege, als op de overgelegde teekening is aangege ven. Omtrent dit verzoek wordt advies uitgebracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en wo ningtoezicht. brengt opnieuw aan de orde de verdeeling! der functies van de leden van het Colle ge en stelt ten slotte voor het besluit der vergadering van 24 dezer in te trek ken en als hiernevens de verdeeling te bepalen Voorts stelt de Voorzitter voor, Wet houder van Klooster ingevolge art. 84 der gemeentewet aan te wijzen tot ver vanger van den Burgemeester. verzoeken te mogen vernemen of op het terrein, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie D.1822, gelegen aan den Heideweg, 7 dubbele landhuizen en 1| enkel landhuis mogen worden opgericht, een en ander volgens overgelegde teeke-i ning. Omtrent deze zaak wordt advies uitge bracht door den technisch ambtenaar, te: last met de leiding van Bouw- en Woning toezicht, dd. 27 November 1933» No.6/24). deelt mede, dat eene Commissie in het leven is geroepen, om het vraagstuk v r. de wijze, waarop de verbetering van de tertiaire wegen kan worden gefinancierd1 in studie te nemen en verzoekt in ver band hiermede invulling van den toege zonden staat. Omtrent deze zaak wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van openbare wer ken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 731