num- Afzender of voorsteller Datum mer 1425 levr. J. Schmidt- Schlüter,Huis ter Heide 1426 T.V. American Pe troleum Company Den Haag. 1427 1428 Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht. Inspecteur Lager Dnderwijs 1429 Ue Voorzitter. Korte i n h o u deelt mede zich niet verplicht te ge voelen tot "betaling der verplegingskos- ten, enz. ten "behoeve van haar dienst bode Mej Timmer, die wegens een geval van p ara typ hu s" is opgenomen geweest in het Stads-en Academisch ziekenhuis te Utrecht, en deelt voorts mede aan den vader van genoemde Mej. Timmer te hebbe verzocht tot betaling van de kosten, ai f.138,25 te willen overgaan. verzoekt vergunning ingevolge de Hinder wet tot het uitbreiden van de bestaande ondergrondsche benzinebewaarplaats met aftapinrichting, met een tweeden ketel, inhoudende 6000 L. en het vervangen vac de bestaande pomp door een andere, waai in de aftapinrichtingen van beide ke tels vereenigd zijn, op en in het per ceel, kadastraal bekend gemeente Soest in sectie C.1342, gelegen aan de Birk- straat Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den commandant der vrijwil lige brandweer en den technisch ambte naar, belast met de leiding van bouw en woningtoezicht. geeft in overweging de eigenaren van de schuur, gelegen aan den Molenweg, kadas traal bekend gemeente Soest, in sectie H.3693 aan "te schrijven zorg te dragen, dat de bewoning van gemelde schuur wordt gestaakt, onmiddellijk na de uit reiking der aanschrijving. vereenigt zich met de tijdelijke benoe- ming van een onderwijzeres aan de open bare U.Jj.G.school en geeft in overwe ging spoedig bij den Minister ontheffin te vragen van de bepaling om een wacht gelder te benoemen. De ontheffing ware te vragen voor beide vacatures. stelt voor Mevr. R.Klop-de Zoete wonen de te Soest, Parklaan 5 ie benoemen tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare U.L.Ü.school ingaande 1 Januari a.s. Beslot ven de De ver£ hiernei Tot aar Beslote advies Mevr. R gaande res aan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 733