s JU. m. ie ge- .ngskos- lienst- i geval leest in lis te m den ;e helste iten, ad Hinder staande ,ts met i ketel, .gen vat. e, maai e ke- t per- Soest Birk- uitge- ri j vsil- ambte- bouw- van de kadas sectie dragen, ur ie uit- benoe- 5 open- erwe- theffin wacht- ware wonen- len tot lenbare i. s. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt de ouders van de patiente aan te schrij ven de kosten te betalen c.q. daarin bij te dragen. De vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. V> oAl. Tot aanschrijving wordt besloten. k aJiL Besloten wordt te handelen in overeenstemming met het 1P cj[u advies van den Inspecteur. Mevr. R.KLop-de Zoete wordt met algemeene stemmen in- j gaande 1 Januari a.s. benoemd tot tijdelijk onderwij zei v res aan de openbare Ü.L.O»school alhier. k. U).

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 734