Volg num mer Datum Korte inhoud 1430 N.V.Prov. Utr, Electr.Jüy 1431 De Voorzitter. maakt bezwaren tegen het bepaalde sub d. van de bij schrijven dd. 21 November j.1. verleende vergunning (afd. 1 No. 3220) tot het leggen van een telefoon kabel door gemeentewegen en heeft geen bezwaar mede te werken tot het zooveel mogelijk aanstellen van Soester arbei ders wanneer tot het leggen der kabel wordt overgegaan. brengt in verband met het wegenfonds het navolgende ter sprake. Nu de Raad door de aanneming van de ver ordening tot heffing eener aanlegbelas- ting in beginsel deze soort van beta ling-heffing heeft aangenomen, hoe de tarieven ook verder zullen worden be paald en gewijzigd na mogelijke opmer kingen van de Kroon, acht spreker het gewenscht ingaande 1 Januari 1934 het wegenfonds niet verder van toepassing te verklaren. De gestorte bedragen bly- ven echter in het fonds tot de aanleg van den weg waarvoor gestort is wordt terhand genomen. Aan de storters wenscht spreker voorts een rente te vergoeden berekend naar 4 's jaars tot het tijdstip waarop de weg waarvoor gestort is, wordt aange legd. Hieromtrent vraagt spreker het oordeel van de vergadering.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 735