e sub ovember 1 Ho. efoon- t geen ooveel arbei- kab e 1 onds de ver- gbelas- oeta- ae de i be- 3pmer- het 1- het 3sing jn bly- ianleg vordt voorts Laar irop de ■nge- het BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt voorwaarde d. van de vergunning te wij zigen als volgt: bij het te verrichten graafwerk zullen voor zoover mogelijk arbeiders uit de gemeente Soest te werk wor den gesteld. I? u. 3 XIO, Het de gedachte van den Voorzitter kan de vergadering zich wel vereenigen aangezien de liquidatie van het wegenfonds een goede oplossing zoude zijn. Besloten wordt te trachten in den zin van den Voorzi ter de oplossing te vinden. Aan de afdeeling Vinanciën wordt opgedragen een voor stel als bovenbedoeld te ontwerpen en bij het College j voor te brengen. it-/ lo*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 736