Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 143^ J-Nooder. Lid van den Raad. -Soes- terberg. 143j| A.A.v.d.Zouwen. Utrechtscheweg 6a Soest. 1434 P.P.Verweij Soest 143! Commandant Vrij- j willige Brandweer Soest. 1436 L.v.Hornsveld Korteweg 15 Soest. 1437 P.Renooij. Birk- straat 26a Soest. dringt er op aan om het natuurbad dienst baar te maken voor schaatsenrijden. vraagt toestemming om het terrein voor berging van asoh en vuilnis te mogen vestigen op een terrein aan den "Tieksloo terweg O.Z. vraagt meer steun. "Til geen aftrek vrij wonen. adviseert opdracht te geven tot het doen.bijplaatsen van drie nieuwe brand- 'kranen. vraagt toestemming om varkens te mogen houden in een schuur achter zijne woning De Inspecteur van Politie adviseert be doelde toestemming te verleenen onder voorwaarde dat het hok en de loop regel matig moeten worden schoon- en droogge- houden, zoodat omwonenden geen last of hinder zullen ondervinden. vraagt ontheffing van het bepaalde bij artikel 14, sub b, der bouwverordening ten behoeve van den bouw van een plaat ijzeren loods, groot 5 "hij Meter, op het perceel Birkstraat 26b, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie C.no.l59c en wel op grond van het bepaalde in arti kei 14, sub III, dezer verordening, zulks tot op een afstand van 0,50 Meter uit de zijscheiding van het perceel Birkstraat 26c. De Technisch Ambtenaar, belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht, ad- viseert de gevraagde ontheffing te ver leenen onder de door hem voorgestelde voorwaarden. Seslote vragen antwoor j bad ged rekeniri De toes voorwaa deelen de afsc vuil. Het ver Beslote creaiet plaatst buizenn alsdan nen en nen voo De verg De onth

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 739