Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 140 141 142 4e Afd. tarie ter seore- 27-d~'33 iJed.Bond van per- oneel in overheids dienst te Amster dam Dir. Gasbedrijf der gemeente Zeist 143 jjSpeerstrasoes- Iterb.str. 107 3-2-'33 7-2-'33 16-1-* 33 merKt op dat bij het afdeelingsverslag begrooting 1933 een lid der le afdeeling 3. en W. heeft verzocht maatregelen te treffen tot verkrijging van een verhoog de opbrengst aan huren der noodwoningen en er op heeft aangedrongen de verschul digde huren in te houden op de looneh der huurders, die bij de gemeente werk zaam zijn en herinnert aan de toezegging van B. en W. om te trachten in de rich ting als door het lid der afdeeling be doeld, werkzaam te zijn. verzoekt inlichtingen omtrent een voor stel tot meerdere heffing van pensioens premie en een onderhoud met B. en W. ter Bespreking van dat voorstel. inoodigt één of twee afgevaardigden van jhet college van B. en W. uit tot bijwo ning van de officieele opening van de pieuwe toonkamer en demonstratieruimte van het Gasbedrijf, Steinlaan 4 Zeist, op Donderdag 16 Februari a.s. des n.m. 3/2 uur. verzoekt een oprit te maKen voor zijn perceel Soesterb.str107» Omtrent dit verzoek wordt rapport uitgebracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van O.W. 144 145 146 Het Hoofd van het Telefoondi striet Amsterdam Gemeenteontvanger Soest Techn.AmbtBouw en woningtoezicht 31-l-'33 deelt mede, dat het voornemen bestaat over te gaan tot h.et vanwege den Rijks telegraaf en Telefoondienst uitvoeren van verschillende werkzaamheden (kabel- legging), en verzoekt welke bijzondere belangen daarbij zijn in acht te nemen. Omtrent deze aangelegenheid wordt advies uitgebracht doof den technisch ambtenaar belast met de leiding van O.W. y_2-'33 stelt voor het innen der asch- en vuil niskwitanties op te dragen aan T.G.van den Ham tegen een vergoeding van y/a van het ingevorderde bedrag. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 73