Volg- num- 1 Aïzender of voorsteller mer 143J 1439 1440 e chnAmb t e naar Openbare /erken. Inspecteur Rijks erkverschaffing Techn.Ambtenaar Bouw- en /oning- toezicht. 1441 1442 Techn. Ambtenaar Bouw- en /oning- toezicht. Techn. Ambtenaar Bouw- en Voning- toezicht Korte i n h o u zendt rapport omtrent temoeratuur van het water in het natuurbad. schrijft over instelling contact-Com missie en dringt aan op inzending week overzicht (0.7.) bericht omtrent het voorstel van 7.va;: der Velden inzake schenking van een strook, groot olm. 40 LI2 van het aan de Julianastraat gelegen perceel H.no.5062 1 onder voorwaarde, dat van der Velden deze strook alsmede een strook van het perceel H.no.5063 in huur verkrijgt. Volgens den Technisch Ambtenaar zou kun nen worden overwogen of de transportkos ten niet voor gezamenlijke rekening kun nen worden genomen. deelt mede dat J.Kaats, Lange Bergstraa 2 te Soest ontheffing behoeft van het bepaalde in art. 14, sub c, der Bouwver ordening ten behoeve van den bouw van een garage groot 2.90 X 6.04 M. op het perceel kadastraal bekend sectie H.no. 4731 gelegen aan de Lange Bergstraat, en wel op grond van het bepaalde in art 14, sub 3» dezer verordening zulks tot I op de zij erfscheiding en adviseert de gevraagde ontheffing te verleenen onder de door hem voorgestelde voorwaarde. deelt mede dat J.T.M.de Veer, van Len- 1 neplaan 16 te Hilversum ontheffing be hoeft van het bepaalde in art. 14, sub d, der Bouwverordening ten behoeve van den bouw van een garage groot 5*40 X 4.40 M. op het perceel kadastraal be kend sectie C.no.1782 gelegen aan de van Lenneplaan te Soest en wel op grond ivan het bepaalde in art. 14, sub 3» ^e" j zer verordening, zulks tot op een af stand van 0,50 M. uit de zij erfscheiding jvan het naastgelegen perceel, en advi seert de gevraagde ontheffing te ver leenen onder de door hem voorgestelde voorwaarde Xennisg |Beslote in het Voorts nis wor alines Beslote Kosten schenke Voorts overged terlij k huren v De onth' Bouw- e: Be onth< Bouw- ei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 741