ur. BESLISSING Afdeeling ^gni^gp^jpggp en No. r van -Com- g week- 7.var; een aan de no.5062 ld en •an het jgt. 20U kun iportkos' ling kun rgstrasl n het Bouw ver ,w van op het H.no .raat in art, ,ks tot :rt de n onder; .rde. ,n Len- ng be- .4, sub ve van 40 X ,1 he- n de p grond 3, de- n af- cheidins advi- ver- telde kennisgenomen. If uJu. Besloten wordt van gemeentewege geen contactcommissie in het leven te roepen. Voorts wordt overeen gekomen dat de organisaties in ken-^ nis worden gesteld van den inhoud van de eerste drie alinea's van de circulaire. Besloten wordt den grond in schenking te aanvaarden. Kosten van overdracht voor rekening der gemeente en schenker ieder voor de helft. Voorts zal den Raad worden voorgesteld de in eigendom overgedragen strooken grond tot wederopzeggens doch ui terlijk tot 1 Januari 1937 aan 77.van der Velden te ver huren voor f.1,-- per jaar. L7 Jjl. V Si'vi. De ontheffing wordt verleend onder de voorwaarde door Bouw- en koningtoezicht gesteld. l/" «yU De ontheffing wordt verleend onder de voorwaarde door Bouw- en Woningtoezicht gesteld. 1c' J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 742