- Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m 1443 1444 1445 1446 1447 1443 Techn. Ambtenaar Openbare /erken. Ie afdeeling ter secretarie. De Voorzitter. li.HornsveldNieu- werhoekstr.4 So est Ministerie van So-j ciale Zaken, Den Haag. Techn. Ambtenaar Openbare /erken. Korte vraagt machtiging tot aankoop van bosch beplanting, waarvoor een bedrag noodig is van in totaal f.495>5° en voor vracht en emballage. biedt ter goedkeuring aan het ONTWERP der aan E.J.Holtrust wonende van leede straat 3 "te verleenen vergunning tot de oprichting van een inrichting voor het vervaardigen van bouillonproducten, in het pand van "feedestraat no. 3> kadas traal bekend gemeente Soest, in sectie H.4052. stelt voor het aan J.van Raaij bij be sluit van 27 Maart 1922 'verleende ver lof A, geldende voor de biljartzaal van het perceel Soesterbergschestraat no. 188 in te trekken. verzoekt vergunning tot het oprichten van een autogarage met herstelplaats voor automobielen, in het perceel, ka dastraal bekend gemeente Soest, in sec- Itie A. 2141/2142. 'Blijkens mededeeling van het districts- jhoofd der arbeidsinspectie behoeft het hem dd. 1 December j.1. toegezonden ont- jwerp GEEN WIJZIGING om de naleving van Ide eischen, gesteld krachtens de 'Veilig heidswet niet onmogelijk te maken. doet toekomen een adres van bewoners der woningen v.d.Woningstichting ïïPatrimo- nium"gelegen aan de Talmalaan, i.z. jhuurverlaging en verneemt hieromtrent Igaarne de meening van het College. Voorl} wordt eene opgave verzocht van de huren van gelijksoortige woningen in deze ge meente 'verzoekt namens den heer van Tely in plaats van het binnenschilderwerk een tweede dienstbodenkamertje op zolder te Jdoen vervaardigen, waarvan de kosten op f.60,-- worden geraamd. De mach Het ont Conform De verg' nevens Beslo tei den op 1 gedrongi sequent: levert Tiacht ki oplossii zullen 2 Beslotei ly in tf inhou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 743