BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ;e verzoe van de sn archi- een on- aanbeste :oningen idig ad- iak scha- ronden Gelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 4 2* December 1933» a^d.. nos. 4454/2692, 4451/2689, 4455/ 2693, 4474/2699, 4473/2698, 4414/2686, 4413/2685, 4452/ 2690, 4453/26§len 4456/2694, waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt be sloten de aanvragen nos. 1/840, 1/825» 1/835» 1/842, 1/840, 1/810, 1/841, 1/833, 1/844 en 2/273 in te willi gen. Het Bestuur met den architect worden in de vergadering ontvangen. Door den Voorzitter van "Ons Belang" wordt medegedeeld dat het schilderwerk is aanbesteed met als laagsten inschrijver .7van Riet te Soest. Het Bestuur had eenig bezwaar wegens ongunstige informaties. Van de zijde der gemeente wilde men het werk aan van Riet gun nen. Onder eenige pressie is hem het werk gegund. Onder voorwaarde van goed toezicht en regeling van betaling desnoods in afwijking van het bestek. Het Bestuur heeft van Riet elke week f.50,-- betaald, en zelf de verf in gekocht. Het werk is tenslotte goed opgeleverd. Door een en ander is het werk iets duurder geworden. Er is volgens het bestuur geen aanleiding voor het Gemeente bestuur om het meerdere niet toe te staan. De afrekening is tenslotte als volgt: Inschrijving: f. 2.184,-- Meerwerk 85,5^ f. 2.269,50 Br is reeds betaald f.2.405»-- tengevolge van toegesta ne afwijking der betalingen, alzoo meer f.135 >50» welk bedrag nog moet worden goedgekeurd. De Voorzitter, die zooals nu blijkt bij de afspraak met Burgemeester en Tethouders niet tegenwoordig is geweest,(17 Sept.1932) kan zich na de toelichting met het verhoogde bedrag vereenigen. De vergadering besluit te staan, waardoor de totaalkosten worden vastgesteld op f.2405,--. Hiervan bevestiging zenden aan het Stichtingsbestuur. De machtiging wordt verleend, alsnog f.135,50 toe van het schilderwerk L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 746