A/ Vergadering Burgemeester en .ethouders 18 Jee. 1933* Tegenwoordig het voltallige College. Je Voorzitter van het maatschappenjk Hulpbetoon, die een on derhoud met het College heeft aangevraagd, komt in de vergadering. Hij deelt in aansluiting met het reeds ingezonden schrijven be treffende de herbenoeming van leden van maatschappelijk ..ulgbe toon en den tijdelijken Secretaris-Penningmeester mede, dat het werk van den tegenwoordigen Secretaris op hoogen prijs wordt ge steld. Hij zou nu in deze bijeenkomst het idee van maatschappe lijk Hulpbetoon willen mededeelen. Je afdeelingen maatschappelijk Hulpbetoon, steunverleening en werkverschaffing moeten gecentra liseerd blijven, aangezien het groot gemak oplevert, dat zooveel mogelijk alles in één hand blijft. Jen nieuwe Secretaris zou voe ling moeten houden met deze afaeelingen en zich geheel moeten in werken. Spreker vraagt vergunning in deze een voorstel voor te leggen. Bij benoeming van een Secretaris-Penningmeester zou deze met aen heer Bossert op een kantoor ten gemeentehuize moeten wer ken. Je Secretaris van maatschappelijk Hulpbetoon zou ae middag uren moeten besteden met controle en huisbezoek. Je Voorzitter deelt mede, dat juist de controle van alle ge vallen, voorkomende op de afdeelingen de lijn is welke Burgemees ter en ..ethouders willen gaan volgen, zooaat het College wel met het Bestuur van .maatschappelijk mulphetoon in overeenstemming zal komen. Je minister dringt in de circulaire op afdoende controle der steunverleening aan. Spreker had zich ingedacht dat de heer Bossert Secretaris blijft en belast wordt met alle controle ene. me heer van klooster is het eens met den heer Jammers wat controle betreft, omdat zulks noodig is. Spreker heeft zich in gedacht dat de heer Bossert Secretaris blijft en een ambtenaar wordt aangesteld voor de controle. Je heer Jammers geeft dan in overweging die te benoemen amb tenaar ooz: te belasten met de waarneming van het Secretariaat- Penningmeesterschap van het maatschappelijk Hulpbetoon. Je Voorzitter meent de besprez:int te kunnen beëinai&en, aan gezien voldoende van beide zijden de noodzakelijkheid is gevoeld om in de moeilijkheden te voorzien. .ethouder van klooster zal in de afdeelingen van den naad ter behandeling van de begrooting 1934deze zaak voorloop!^ in bespreking brengen. Hierna sluiting der vergadering. Je Secretaris, xjq Voorzitter Uitgevoerd Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 748