i num- Afzender of voorsteüe Korte inhoud mer 1452 1453 1454 Je "Voorzitter. Techn. Ambtenaar Bouw- en 'Woning toezicht Af deeling Utrecht'1 der Vereeniging van ÏTederlandsche Gemeenten. 1455 iTechnisch Ambte naar Openbare 7er- ken. 1456 Bestuur der T.B.G. jVereeniging Soest. stelt aan de orde de aanbeveling van le den van het Bestuur tot beheer van de stichting Soester Natuurbad. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken orn bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. heelt mede dat zij steeds werkzaam zal zijn ter oplossing van het destructie- ivraagstuk, en acht het gewenscht dat de [gemeenten niet zullen ingaan op gedane [aanbiedingen, waardoor een rationeele ^oplossing zou worden bemoeilijkt of wel onmogelijk zou worden gemaakt. brengt advies uit omtrent de gunning der werkzaamheden, verbonden aan de vernieu wing van den Ossendamweg, en aan het aanbrengen van een.paklaag in Verl. Post weg, Braamweg en Duinweg, waaromtrent een openbare aanbesteding is gehouden. verzoekt toekenning van eene bijdrage uit de gemeentekas, ingevolge de bepa lingen der verordening op het verleenen van bijdragen ter bestrijding van de T.B.G. in de gemeente Soest, zulks ten behoeve van: ,Hendrika P.van Asch, Trijntje Boersma en Aleida G.M.Dorrestein tot een totaalbe drag van f.1729»--

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 749