^7^ BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen verslag afdeeling elen te verhoog- woningen verschul- looneh te werk- oezegging de rich- ling be en voor- ensioens- en W. ter den van t bijwo- van de eruimte Zeist, es n.rn. r zijn ent dit ht door met de Aangezien 3lechts éen huurder van een noodwoning bij de werkverschaffing is tewerkgesteld en vrij regelmatig huur voldoet, wordt besloten geen algemeene regel tot inhouding van loon vast te stellen Aan den Bond mede te deelen, dat een besluit tot meerde re heffing van pensioenpremie niet is genomen en mits dien naar het oordeel van het college geen bespreking noodig is. Mede te deelen dat wethouder van Duren en de Secretaris Pd als afgevaardigden van het college aan de uitnoodiging hopen gevolg te zullen geven. Adressant te berichten dat door Openbare werken een op- \p rit zal worden tot stand gebracht wanneer hij f 30*" in de gemeentekas zal hebben gestort. v lestaat sn Rijks- ;voeren 1 (kabel- zondere ,e nemen, •dt advies ambtenaar en vuil- T.G.van ui 3van Besloten wordt het hoofd van het telefoondistrict te V- aJu. Amsterdam in kennis te stellen met de bijzondere belan- I gen der gemeente als omschreven in het rapport van den Techn.Ambtenaar met verzoek daarmee rekening te willen houden. Besloten wordt voor het innen der kwitanties te vergoe- ty? den van het ingevorderde bedrag, Ay f ;e verzoe* schrijven van Ged. Staten dd. 7"2~'33» L van de ,a no# 330/2^0 en no. 337/2^7» waarbij toestemming i, jworut gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, (wordt besloten de aanvragen nos; I/650 en I/651 in te 19

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 74