9ta/r. 3- 9- 8 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen van le- an de verzoe- van de jxo. zal LiCtie- dat de gedane ïeele of wel ling der rernieu- het rlPosth trent juden. irage bepa- rleenen 1 de cs ten ïrsma en ;aalbe Besloten wordt aan te bieden: 1. Voorzitter: 2. Leden 4. Be nos. 1 benoemd. en aan den Raad de volgende aanbeveling Mr. G. Deketh, Burgemeester. J.S.van Duren A.Endendijk If.P.H.Busch Raadsleden G.H,Veenstra Mevr. P.van Ruijven-ïahlen Mevr. P.Donker-Van Galen J.H.A.RupertGemeentegeneesheer C.Sevenhuijzen behoeven niet door den Raad te worden Gelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd.19 December 1933» le afdeeling nos. 4651/2764, 4640/2760 en 46l6/2759> waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt besloten de aanvra gen nos. 2/274, 1/833 en I/843 in te willigen. Bouwaan- vrage no. I/851 wordt geweigerd. -ennis genomen. j Besloten wordt bedoelde werkzaamheden op te dragen aan j de ï-T. V.Bi tumenweg te Utrecht voor de door haar inge- schreven som van f.4537°>"~» een en ander volgens de bepalingen van het desbetreffende bestex met de daarbij behoorende zeven teekeningen en staat van aanwijzing. Besloten wordt de volgende bijdrage te verleenen: 3 1. ten behoeve van Hendrika P.van Asch 11 dagen a f.^,56 per dag is f.38,50; 2. ten behoeve van Trijntje Boersma 6 maanden a f.2,5C 'ylw. r&tf per dag is f.455»--; 3. ten behoeve van Aleida G.M.Dorrestein 6 maanden a f*3»5ü Per is f.637,-- Voorts wordt besloten aan de Chr. Geref. Gemeente te Zeist te verzoeken in de kosten der verpleging van Trijntje Boersma de helft bij te dragen. Voorts zal ook eenige bijdrage gevraagd worden van de ouders van Mej Dorrestein zoodra de zoon niet meer werkloos is. Deze bijdrage te stellen op f.G,50 per dag. 3 D

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 750