Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1457 1458 1459 1460 1461 1462 Joh. Rademaker, Dorresteinweg 3 Soest. Joh. Rademaker, Dorresteinweg 3 Soest. Centraal bureau voor verificatie j en financieele adviezen der ver- eeniging voor Red Gemeenten te s-Gravenhage J.M.van Blokland J.Butzelaar Rij ksinspectie werkverschaffing Veenendaal. verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 15 der Bouwverordening voor den bouw van één blok van 4 woningen onder één kap. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht ad viseert een voorstel aan den Raad te doen om afwijzend te beschikken op de gevraagde ontheffing. verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 13 der Bouwverordening voor het bouwen tot op een afstand van 4.50 Meter| uit de achtererfafscheiding. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en 'Woningtoezicht ad viseert op dit verzoek afwijzend te be schikken. doet toekomen een ontwerp-beroepschrift in tweevoud inzake de door Gedeputeerde Staten verlangde dekking uit den gewo nen dienst van het bestanddeel "meer waarde bij inbreng" van het taxatie- verlies. verzoekt plaatsing bij de werkverschaf fing (dus ontheffing verbod toegang ge-| meenteterreinen en gebouwen) deelt mede dat hij een lijfrente van 55 R»M. per kwartaal geniet en verzoektj dit bedrag niet in mindering te bren gen op de steunuitkeering. deelt in opdracht van den Minister van Sociale Zaken mede, dat voor het jaar 1934 als voorwaarde voor het verkrij gen van subsidie in het gedeelte der ij ziektewetpremie de bepaling zal gelden, dat de verzekering moet zijn gesloten bij de Centrale Ziekenkas van den Raad! van Arbeid te 's-Gravenhage. 1463 Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 751