W. jY" y,w'" BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt den Raad voor te stellen de ontheffing niet te verleenen aangezien de houw van het blok wbnin-! gen wegens te geringe open ruimte achter de woningen de bouwvergunning niet kan verleend worden. Besloten wordt de ontheffing niet te verleenen wanneer te zijner tijd de raad afwijzend heeft beschikt op het verzoek om ontheffing van artikel 15 der Bouwverorde- ning. Het beroepschrift wordt gewijzigd vastgesteld. Voorts wordt besloten de verdediging van het beroep voor den Raad van State op te dragen aan het Verifica tie-bureau. J Het verzoek wordt ter afdoening gesteld in handen van de Commissie voor werkverschaffing. Besloten wordt overtreder te berispen en bij voortzet ting der ondersteuning met de inkomsten rekening te houden. Op grond, dat de premie van Centraal Beheer alwaar de gemeente de ziekteverzekering heeft gesloten veel lager; is dan bij den Raad van Arbeid (n.1. I.65 tegen 5 A) wordt besloten de premie ingaande 1 Januari a.s. niet meer voor subsidie in aanmerking te brengen. Deze beslissing tijdig mede te deelen aan de boekhoudin Openbare Verken. Besloten wordt aan H.V.van Dijk mede te deelen dat tot terugbetaling van f.420,-- zal worden overgegaan, doch y dat alsnog de medewerking wordt gevraagd tot eeniger Jw.szrfa grondafstand ter verbreeding van de Koninginnelaan hoetfj Korteweg een en ander volgens situatieteekening Het mandaat tot terugbetaling van f.420,-- kan gereed gemaakt worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 752