Volg num mer 1466 I467 1463 Afzender of voorsteller Datu m Korte 1 n h o u 1464 1465 3estuur der ouder-r commissie van de gemeentelijke han-f delschool met 5_j4' rige cursus te Amersfoort. Ver. van melkhan delaren, Steenhof str at 20. J.Klumpenaar Kerkstraat 33 Soest. Afd. Soest en Om-I streken der Nederf land sche Vereeni- ging tot Bescher ming van Bieren. Bienst der Exploi tatie v.d. Neder- landsche Spoorwe-; gen te Utrecht. verzoekt adhaesie te "betuigen aan een door haar aan den minister voor Onder lijs, Kunsten en Yetenschappen gezonden adres, verzoekende wijziging van het be sluit van Zijne Excellentie van 9 Novem ber j.1. en wel opheffing der A-afdee- ling R.H.B.3. te .Amersfoort en onver zwakte instandhouding der gemeentelijke ^-jarige handelsschool. zendt afschrift van een tot den Minister van Landbouw gericht schrijven, waarbij I wordt medegedeeld, dat in deze gemeente melk wordt uitgevent zonder vergunning, terwijl bovendien vergunningen zouden zijn uitgereikt aan veehouders e.a. in strijd met het bepaalde bij artikel 32 van het lielkbesluitwelke vergunningen voorts 00 misleidende wijze in hun bezit zouden zijn gekomen. vraagt vergunning voor het aanbrengen van een B.E.uithangbord met verlichting aan zijn pand. Be Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Yoningtoezicht en de Inspecteur van Politie adviseeren be doeld verzoek in te willigen. verzoekt plaatsing van eenige vogelvoe derbakken in deze gemeente. Be Technisch .Ambtenaar belast met de leiding van Openbare 1 erken brengt hier omtrent rapport uit bij schrijven dd. 8 Bec. 1933j no. 791» vraagt vergunning tot het doen aanbren gen van twee reclameborden door de fir ma van de vijngaart bij den overweg aan de halte Soestdijk op de zich daar be vindende hekken ter afsluiting van den spoorweg. Be Inspecteur van Politie en de Tech nisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en 'Yoningtoezicht brengen hieromtrent advies uit. Aan adhat meenl om de te hc een c Beslc ontva gezon lege zocht omsch maken i'anne verzo ving Be ve] verlei Beslot van-gs bezwaï 4e»-ve vardi tief het v Beslot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 753