''Car- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen m een Onder- jezonden i het be- 9 Novem- -afdee- >nver- iteli j ke Minister waarbij ;emeente ;unning ouden ain kei 32 nningen un bezit engen ichting t de cht en eren be- ^elvoe- t de jt hier- 1 dd. 8 mbren- le fir- jeg aan ,r be- ,n den 'eoh- ding en Aan het Bestuur mede te deelen dat het College zich van A adhaesie-betuiging moet onthouden, aangezien het ge- W meentebestuur van Amersfoort wel het noodige zal doen h om de gemeentelijke Handelsschool onverzwakt in stand te houden en het mitsdien moeilijk is van deze zijde een oordeel uit te spreken. -.u Besloten wordt de Vereeniging aan te schrijven, dat het ontvangen schrijven, waarvan zooals blijkt een afschrift gezonden is aan den Minister van Landbouw, bij het Col* lege een zeer onaangenamen indruk heeft gemaakt. Ver- zocht zal worden binnen 8 dagen de verdachtmaking als omschreven in de 2e alinea van het schrijven waar te maken door het noemen van namen en feiten. Vanneer binnen den termijn van 8 dagen niet aan het verzoek is voldaan, zal het schrijven voor kennisge ving worden aangenomen. Be vergunning wordt op de gebruikelijke voorwaarden verleend. 7 Besloten wordt de Vereeniging te berichten, dat het van-gemeentewege-deen-vervaardigen-dea-veeèerbakke»-en bezwar en-berust T-»e-edat-niet-aan-het-veraeek--ka»-wer- de»-veldaa»r het College van meening is, dat het ver vaardigen van voederbakken aan het particulier initia tief moet worden overgelaten en op dien grond niet op het verzoek kan worden ingegaan. Besloten wordt tot afwijzing van het verzoek. J z. o-Q'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 754