Volg- num- Afzender of voorsteller mer 14Ó9 1470 1471 1472 1473 1474 Datum Korte 1 n o u G.van Es, Viek- sloot 31» Soest B. de Beer, Klaar waterweg 60 Soest! P. van Hoff. Kor te Brinkweg 22a Soest AA Kerkkamp en H.de Graaf, resp Voorzitter en Secretaris van de algemeene ver. to behartiging van d "buurthelangen der bewoners in Soest Zuid. Gerneente-Gntvan- ger Soest. Van Breukelen en Gorissen te Soest verzoekt restitutie van een gedeelte van de door hem betaalde leges voor een bouwvergunningaangezien de bouw vje- gens gebrek aan contanten niet kan door gaan. De Technisch Ambtenaar belast met ie leiding van Bouw- en Woningtoezicht ad viseert alleen het bedrag, gestort voor de huisnummering ad f.2,-- te restitu- eeren indien zijn schrijven tevens als intrekking van zijn vergunning wordt beschouwd deelt in antwoord op het schrijven van Burgemeester en Wethouders dd. 1 Decem ber 1933 mede, dat hij bereid is den daarin bedoelden grond aan de gemeente te verkoopen voor den prijs van f.1,50 per 112 verzoekt namens den zangleeraarden heer van Mourik te Utrecht om beschik baarstelling van een lokaal van de open bare school aan de Beetzlaan voor de repetitie van het eenigen tijd geleden opgerichte Dameszangkoor verzoeken een verordening in het leven te roepen, waarbij het verboden zal worden om autokerkhoven e.d. aan te leggen zichtbaar vanaf den openbaren weg. dient een declaratie in wegens uit de voorschotkas betaalde gelden aan den chauffeur-monteur H.A.Vos over de week van 16 - 23 Maart 1933* vragen tot wederopzeggens toe vergun ning om ten behoeve van hun bedrijf het Xerkpad N.Z. en Z.Z. met motorrijtuigen (taxi's) te mogen berijden. De Inspecteur van Politie adviseert de gevraagde vergunning onder voorwaarden te verleenen. Beslol plaat der be Beslot hooger Lx2In dat hi worden Te ber beslui beschi lokale Het ad: voieer Beslot* gemeen' welke De veré de vo03 rappon

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 755