Volg num mer 14-34 Afzender of voorsteller Datu m Wethouder Openbare .7 erken De Voorzitter. fd. Financiën. stelt voor aan den Raad voor te brengen de reeds b^j besluit van 29 December 1931 OP het adres van V.Hagtegaal, Liqul dateur der N.V. Enghrand gemaakte voor dracht in verband met de ingezonden be scheiden inhoudende zijn bezwaar tegen storting van gelden door de H.V. in het wegenf nds bij den aanleg van Eendels- solmlaan en Beethovenlaan. i3esloter en de vc biedt een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor den dienst 1933 aan. Eet ont' stel wo: krachtens de Veiligheidswet, niet on mogelijk te maken. vraagt of van gemeentewege de kosten van de telefoongesprekken worden ver goed en verzoekt een eenvoudige rege ling omtrent de verantwoording dier ge sore kken iBesloten Ivoor 193 ad f.30, locale g 'den bekc voorschc met ovei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 759