-^4 /i ^//J' BESLISSING Afdeeling en No. Besloten wordt bij de behandeling van de begrooting J- |voor 1934 den raad voor te stellen de abonnementskosten ad f.30,-- per jaar aan den Jethouder te vergoeden. De locale gesprekken zullen geheel door den Wethouder wor den bekostigd,terwijl de interlocale gesprekken bij voorschot aan de gemeente gedeclareerd kunnen worden met overlegging van de bonnen. besloten wordt conform het voorstel van den Voorzitter J 'y* Zijr O en de voordracht den Raad aan te bieden. |H.et ontwerp-besluit zal den raad lstel worden aangeboden. overeenkomstig het voor I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 760