Soest, 22 December 1933* KOET VEESLAG van de bespreking tusschen het voltallig college van B. en W. en het bestuur der vereeniging vrij willige brandweer te Soest. De Voorzitter deelt het bestuur der vereeniging bovenbe doeld mede, dat de beide afdeelingen uit den raad verzocht hebben door overleg te komen tot vermindering van de vergoe ding ad 1000,=, welke de gemeente betaalt voor onderhoud van de materialen. Nu door de vereeniging Soesterberg voor hetzelfde doel 250,= vergoeding gevraagd is, is men van oordeel dat een bedrag ad 750,= voor Soest voldoende zou zijn. De Voorzitter der Brandweervereeniging deelt mede dat zooals bekend is de 1000,= vergoeding feitelijk is te be schouwen als een som waarvoor de vereeniging aanneemt te zor. gen voor geregeld onderhoud en schoonhouden der materialen. Als zoodanig vat het bestuur de verhouding in deze tot de ge meente op. De manschappen, die werken aan het onderhoud enz. ontvangen een vast uurloon van zestig centongeacht of de werkzaamheden overdag, s nachts of op Zon- en feestdagen worden verricht. De gemeente heeft hiermede de volkomen zeke] heid en zulks is reeds voldoende bewezen, dat de materialen steeds bedrijfsklaar zijn. Wanneer van het bedrag ad 1000,= eenig bedrag per jaar overblijft wordt het saldo naar een reservefonds overgebracht teneinde in jaren waarin het bedra£ te weinig zou zijn zeker te zijn dat voor loonen de noodige middelen aanwezig zijn. In 1931 is uitgegeven 731.= over 3 kwartalen. In 1932 898,96 en in 1933 856,00. Hieruit blijkt dat de bedragen naar gelang van het aantê branden sterk uiteen kan loopen. Voorts deelt de secretaris der vereeniging voor zooveel noodig mede, dat met B. en W. is overeengekomen dat ook het motorische gedeelte als vullen der wagens en anderszins door de vereeniging wordt behartigd zonder verhooging van vergoe ding. Ook het aantal brandkranen is in de laatste jaren ver meerderd waardoor het beproeven en het afdekken meer arbeid vergt Tenslotte wordt nog aangevoerd dat het materiaal met één wagen is uitgebreid. Dan wordt nog eenige oogenblikken benut om de ramingen van de post 320 der begrooting 1934 na te gaan. Overeenge komen wordt aankoop richtingswijzer aan te vullen met aankooj van een signaalinrichting claxon en het bedrag op 40,= te houden voor beide aankoopen. Nadat het bestuur de vergadering heeft verlaten,besluit het college de vergoeding op 1000,= voor 1934 te handhaven. Aldus opgemaakt door mij gemeente-secretaris van Soest

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 764