w INSTALLATIE van de commissie van advies ter uitvoering der steunregeling met Rijkssubsidie op 22 December 1933* Aanwezig de burgemeester, de secretaris en wethouder Lodeesen alsmede de commissieleden A.Mulder, A.G.den Besten, J.H.Hom en W. van der Velden» De Voorzitter deelt mede de commissie met genoegen welkom te heeten, en met genoegen kennis te hebben genomen dat de leden bereid zijn B. en W. in hun taak t.a.v.de steunverleening bij te staan. Namens het college zal wethouder Lodeesen met den Se cretaris de zaken betreffende de steunregeling behartigen, zoodat in bijzondere gevallen de leden zich met deze heeren kunnen verstaan. Het zal niet noodig zijn eiken dag te ver gaderen, doch in bijzondere gevallen wordt op het advies der commissie prijsgesteld Wethouder Lodeesen meent dat aan de woorden van den voorzitter niets is toe te voegen.De commissie is als com missie van advies te beschouwen en Spreker stelt zich voor niet elke week, doch in ruimere tijdsperiode bijeen te komen. Hierna verklaart de voorzitter de commissie als geïn stalleerd. Aldus opgemaakt door mij gemeente-secretaris van Soest,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 766