1Ju. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Giliigen. Bouwaamvrage no. 2/236 wordt geweigerd. 1 eding vep autobus n zijn i j w i e 1 Aan adressant te berichten dat herb op grond van wette lijke bezwaren geen vergoeding kan worden verleend.Voor het geval hij tengevolge zijner minder goeae f^nancieele oositie een tegemoetkoming nooaig heeft zal hij zich kunnen wenden tot het Armbestuur zijner Kerkgenootschap en het Burg. Armbestuur. Ju. ^°xM. .is der .e leiding 1 ■oratrent Adressant te berichten dat de kosten van het aanleggen der leiding worden geraamd op f van welk bedrag 75/ moet worden gegarandeerd. Indien door hem 75/ der kosten in de gemeentekas zal worden gestort kan water leiding tot stand gebracht worden. Verzocht zal worden of hij daartoe bereid is, in welk geval hem het juiste bedrag zal worden opgegeven. Jci. ■V' i&Nh. - inder- ,n Co est i lager iegelaten, .ndcirigen ■oor dit Besloten wordt het gedeclareerde bedrag aan Amersfoort te voldoen cG \hisT. osk,staari 1 het vlieg j het tijd- September or den lonade koek, ijs, si Besloten wordt aan den raad voor te stellen den grond te verhuren voor f 50*~ gedurenae het tijdvak van 16 April tot en met 30 September 1933» Na goedkeuring van het be sluit tot verhuur door de ged. Staten wordt adressante toestemming verleend op den grond een kiosk te plaatsen en te hebben voor verkoop van limonade enz. VcM. ts uitge- belast gericht uitgaan- •eemdelin- .iggende .n den •n-Utrecht schikking Notif Lcatie 1JtA. tN lij sver 1931' Het verslag aan den raad mededeelen. sVWKP 4 3 M. ie.'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 76