Volg- 1 num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1487 1488 1489 'Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht Afd. Financiën. MevrJSchmid t- Schlüter, Huis ter Heide. 1490 J. Griep, 1491 E.J.Holtrust Van Weedestraat 3 "biedt ter "behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van -de noodige teekeningen en adviezen. biedt ter vaststelling aan de opgaven over het rekeningsjaar 1932 krachtens de wet regelende de financieele verhou ding tusschen het rijk en de gemeenten. deelt mede zich niet verplicht te ge voelen tot betaling der verplegingskos- ten, enz. ten behoeve van haar dienst bode -ej Timmer, die wegens een geval van "Paratyphus" is opgenomen geweest in het Stads- en Academisch Ziekenhuis te Utrecht, en deelt voorts mede aan den vader van genoemde hej. Timmer te hebben verzocht tot betaling van de kosten, ad f.138,25 te willen overgaan. vraagt hem tegemoet te komen in de kos ten van vervoer van zijn kind naar de openbare school voor buitengewoon lager; onderwijs te Amersfoort. verzoekt vergunning tot oprichting van een inrichting voor het maken van bouillonproducten en het daarin plaat sen van 1 inpalcmachine1 deegmachine, 1 maalmachine1 pers en 1 vacuumpomp, respectievelijk gedreven door 1 elec- tromotor van - 4 en 3 P*H» alsmede 1 stoomketel van )z atmosfeer, in het perceel van 7eedestraat 3> kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie H. 4052. Blijkens mededeeling van het districts hoofd der arbeidsinspectie behoeft het hem toegezonden ontwerp GEEN WIJZIGING om de naleving van de eischen, gesteld krachtens de Veiligheidswet niet onmo gelijk te maken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 771