Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Ket Bestuur der Ver. tot bevorde' ring van het vreem delingenverkeer "Soest Vooruit" te Soest. ■;/.van Eek en P.de Haan Voorz. en Secr. der Soester Besturenbond Beetzlaan 77. f Oudere, openb.la gere scholen. Me vr .L.T.IOeus-v. Batenburg, Voorz. Oudercomm.C.U.L.0 Directie U.V.Cen trale Slachtolaat Chef van den Dienst der exploi tatie der Ned. Spoorwegen V.V.V.Soester- bergs Bloei Soesterberg. zendt de rekening van ontvangsten en uitgaven over het jaar 1932 van het door hem geëxploiteerde verkeershuis. verzoeken vsegens langdurige werkloos heid aan de schoolgaande kinderen de noodige kleeding te verschaffen. verzoeken het daarheen te willen leiden, dat aan de kinderen dier scholen klee ding wordt verstrekt, gezien de weer- en tijdsomstandigheden. dringt er namens de ouders en verzorgers van de leerlingen der O.ü.L.O. met klem op aan, dat met spoed een definitieve oplossing worde gevonden voor de huis vesting dezer school, door den bouw ee- ner nieuwe school in het Gentrum der gemeente zendt toe de bij hem ingezonden aanbie dingen van een installatie tot vernie tiging van cadavers. verzoekt te mogen vernemen of de ge meente in den komenden zomer wederom een regeling wenscht aan te gaan voor de afgifte van gecombineerde spoor-bad- kaarten op gelijke voorwaarden als is geschied voor den afgeloopen zomer. deelt mede accoord te gaan met het schrijven van Burgemeester en Vethou- ders dd. 14 December j.1. inzake de ex ploitatie van het ITatuurbad als ijsbaani

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 773