tj. /Ut. I0Ï3 BESLISSING Afdeeling I en No. Aanmerkingen De rekening wordt goedgekeurd en zal den raad ter ken- nisneming worden aangeboden. Besloten wordt aan den raad onder verwijzing naar het reeds vroeger genomen besluit voor te stellen niet tot schoolkleeding over te gaan, aangezien het particulier initiatief volgens gebleken feiten reeds voldoende in de noodzakelijke behoeften voorziet of indien daarvoor interesse bestaat kan voldaan worden. I In zeer bijzondere gevallen zal Matschappelijk Hulpbe toon zeer zeker in de behoefte voorzien. <K-JW Zie besluit met betrekking tot het verzoek P.de Haan e. \A cu a. in deze vergadering genomen. Aan de adresseerende Commissie mede te deeien, dat reeds maatregelen zijn getroffen voor betere huisvesting der school. Besloten wordt geen eigen installatie aan te koopen. Dit besluit aan de Directeur der Centrale Slachtplaats ter kennis brengen. Besloten wordt te berichten dat wederom op een regeling y/ wordt prijs gesteld. Omtrent de tarieven kan eerst na eenigen tijd een defi-; nitieve beslissing worden genomen, alhoewel het zich laat aanzien dat daarin geen verandering zal worden ge bracht Notificatie \P J«l.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 774