num- Afzender of voorsteller j Datum mer i Korte inhoud 1499 1500 1501 1502 1503 1504 TvdKemp Utrecht). Prov.Utr.Bond voor Vree-adel» ver keer I ver ke er shCa tha- ri j nebrugUtrecht J Xj J* -da s ch Te chnAmbtenaar Openbare /erken. Techn. Ambtenaar Openbare Verken. Techn. Ambtenaar Bouw- en /oning- toezicht verzoekt te mogen vernemen of voor per ceel sectie G.347O, gelegen aan den Smitsweg bouwvergunning kan worden ver leend Omtrent dit verzoek wordt advies uit gebracht door den technisch ambtenaar, belast met dè leiding van bouw- en wo ningtoezicht. wijst op de mogelijkheid voor de stich ting "Natuurbad Soesterberg" om toe te treden als "begunstiger" van den Prov. Utr.Bond voor Vreemdelingenverkeer en deelt voorts mede, dat binnenkort we derom een nieuwe oplage ter perse moet van de propagandakaart van de Provin cie, in verband daarmede verzocht wordt of opname van eene advertentie van het Natuurbad op prijs wordt gesteld. De kosten van eene advertentie zouden f.35,00 bedragen voor de nog resteeren- de 5000 exemplaren van de kaart. verzoekt namens zijn lastgever 5.de Jonge te Haarlem, ophooging van het terrein vóór de gebouwde woningen aan de Beetzlaan. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare 'ferken deelt mede dat de kosten van bedoelde ophooging ongeveer f.56,-- zullen bedragen. Adviseert aan My. "Wegenbouw" te Utree te betalen wegens levering van materia len ten behoeve van den wegenaanleg op "'t Hart" de inschrijvingssom ad f .17670,1] vermeerderd met een bedrag van" '475,' wegens extra levering, totaal f18145 verzoekt alsnog beschikbaarstelling val) een crediet, ad f.90,--, teneinde uit voering te kunnen geven aan het gestel de onder la en b van het raadsbesluit dd. 28 Juni 1933» le afd- 110 1078, in zake grondafstand door G.Th.Th.Zeijder- veld. brengt rapport J. Coljee. uit over toestand woning

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 775