j num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1505 I5üó 1507 1503 1509 1510 1511 1512 Direct.Geril. Reini-J gings-en Ontsmet- tingsdienst A'foor Ged. Staten. Techn. Ambtenaar Gasbedri j f Houtvester Staats- boschbeheer T e chnimb t e naar Openbare ierken. Techn. Ambtenaar Ooenbare /erken. Jac.Praag, Kl.En- gendaalweg Soest. J.LI. van Blokland 'iekslooterweg O.Z.39. deelt mede dat de gemeente-reiniging te Amersfoort wegens invoering van auto- tractie te koop heeft wagens, paarden, enz., en dat bij hem daaromtrent inlich tingen zijn te verkrijgen. izenat rondschrijven omtrent kosten van bestratingen, in rekening te brengen bij het staatsbedrijf der P.T.T. De Technisch 'Ambtenaar belast met de leiding van Open bare -'/erken brengt hieromtrent advies uit bij brieven dd. 29 ITov, 1933 en ^3 -Oec. Id.a. v. jgeeft advies omtrent de dekking van het op de ontwerp-begrooting 1933 geraamde verlies van het gasbedrijf ad f.7000,--. beveelt 2 personen aan voor de benoeming tot tijdelijk voorwerker bij de a.s. werkverschaffing. deelt mede dat aan de aanneemster der werkzaamheden, omschreven in de bestek ken nos. 3 en 4 van den dienst 1932 res)verbeteren Soesterbergschestraat en ITieuweweg/Beukenlaan) kan worden uit betaald a. de 3e termijn van de aannemingssom betreffende de verbetering van de Soesterbergschestraat ad f.5060,-- verminderd met door de ge meente aan te koopen gras zaad 20,-- f .5040,— b. de 3e en 4e termijn van de aanneming som betreffende de verbetering van de Nieuweweg/®eukenlaan ad f,6705»-" deelt mede dat aan den aannemer van be stek no.4(dienstjaar 1933) kan worden b<| taald de laatste termijn der aanbestadlreS som, zijnde 10$ van f.588,-- of f56 30jj verzoekt beschikbaarstelling van een ge' meentelijke noodwoning. verzoekt beschikbaarstelling der gemeen- telijke noodwoning, bewoond door G.v.^s die blijkens verkregen inlichtingen de woning Daanstraat 92 heeft gehuurd. ;Van de De koe- liet rai dd. 13 voldaai Ten aai van hel terzakt 1934. De e tl persone Tot bef f.5040. Tot bet beslote De noo voor f Aangez bewoon niet v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 777