besloten- 'yi% 4J- 7//fU Yi /h^-f ging te auto- arden inlich- en van :ngen "bij Technisch van Open- dvies uit 13 Jee. van het raamde 7000,-- enoemm; as. r der bestek- 932 estraat den uit- gssom n de 60,— 20,- 40,-- nnemingsl van de 05,- van be- orden bq besteürg 1. 53,oC een ge gemeen* G. v.Esi gen de rd. BESLISSING Afdeeling en No. i Aanmerkingen iVan de aanbiedingen zal geen gebruik worden gemaakt, V Je kosten van bestratingen worden vastgesteld conform het rapport van den Technisch Ambtenaar Openbare /erken dd. 13 December 1933» waarmede aan het rondschrijven is voldaan v .->13 r. Ten aanzien dezer zaak wordt verwezen naar het antwoord Y f van het College op de rapporten der Ie en He afdeeling terzake onderzoek der gemeente-en bedrijfsbegrootingen /Yi 1934. De lethouder Openbare 4'erken wordt gemachtigd de beide 1 9'c*Sot personen bij de werkverschaffing in dienst te nemen. [Tot betaling der termijnen respectievelijk groot T.5040,en f.6705,-- wordt besloten. "jtf* Tot betaling van den laatsten teroiijn ad f'Jo ,80 wordt 'X/S De noodwoning No. wordt aan Jac. Praag verhuurd voor f.l,--per week. -fiekslooterweg O.Z. 47 Aangezien uit een onderzoek is gebleken, dat de woning bewoond door G. van Es niet vrij komt, is het verzoek niet voor inwilliging vatbaar. \P te' U>

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 778