Volg num mer Afzender cf voorsteller Datum Korte inhoud 1513 ÏTuman en Hansen Cornm. in effecten. Amsterdam. Berichten dat tengevolge van het 0- verlijaen van het lid der firma de heer A.van Yalcheren, die als last hebber in de Grootboekprocuratie voor de ontvangst der rente D.7/.S. optrad, deze procuratie is verval len en een nieuwe notarieele pro curatie in blanco voor rente-ont vangst noodig is. 1514 Gemeente-secretaris brengt in de vergadering het ver zoek van P.C.Zonneveld tot uitbe taling van uur overwerk.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 779