BESLISSING Aideeling Aanmerkingen en No. ci het o- irma de ls last- ratie H WS verval- e pro- e-ont- t ver- ui the- Besloten wordt de firma mede te deelen, dat de gemeente Ujl haar dank verschuldigd is voor de goede diensten haar bewezen, doch dat door de vestiging van bankinstellin- gen ter plaatse besloten is de nieuwe procuratie te ver-//£-* leenen aan de Geldersche Crediet-Vereeniging alhier. Voorts wordt besloten de Geldersche Crediet-vereeniging onder toezending van een afschrift van het schrijven van Human en Kansen mede te deelen, dat voor het ver volg aan haar procuratie zal worden verleend met ver zoek het noodige te verrichten ter spoedige regeling &e_ zer aangelegenheid.Voor het opmaken van de notarieele akte kan de bank zich verstaan met notaris Dammers al hier. Besloten wordt het overwerk te beloonen met een bedrag y/ van f.25,Verlangd wordt dat belanghebbende met deze extra vergoeding volledig genoegen neemt en niet op een andere wijze tracht een hooger bedrag te verkrijgen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 780