n Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte i n n o u /O /3 vooraltter Voorzitter Afd. financiën d em vestigt er de aandacht op dat in de va cature Jos. Mineur der Belasting en Sa lariscommissie moet worden voorzien. gaat over tot het houden van een open bare aanbesteding a voor vervoer van ma terialen in 1933* b voor levering van benzine in 1933* Voor groep a schrijven 5 personen in en voor groep b slechts een persoon. biedt aan een ontwerp-besluit tot wij si- ging der gemeentebegrooting voor den dienst 1932 (no.21/229) met bijbehoorin- de wijzigingen der begrootingen van hst het gasbedrijf (no. 22/26) en het grond bedrijf (no.23/19). jbiedt aan een ontwerp-besluit met voor-"1; ;dracht tot het vaststellen van de door- het gasbedrijf te betalen rente over jniet-uitleening verstrekt kapitaal over het tijdvak 1 Januari - 1 September 193j en tot vaststelling van de rentepercen tages wegens opnamen en stortingen in pekening-courant over 1932.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 7