5-i-'55 Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer i Korte inhoud 155 G.v.Bloemendal Schoutenk.weg 27 Soest 9-1-'55 Verzoekt den kampweg vóór berm van het door den Soliouten- hem bewoonde peil ceel te mogen verharden over een breecl te waardoor hij een behoorlijke inrit I verkrijgt De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken adviseert'1 adressant te berichten dat de inrit door de gemeente zal worden aangelegdI wanneer de daaraan verbonden kosten ad 20,= vooraf in de gemeenten wor den gestort. 156 Schilderspatroons van Soest. 157 Technisch Ajmbte- '1-2—x 55 naar O.W. verzoekt de schilderspatroons alhier bij het aanbesteden van schilderswerbl zaaraheden niet te passeeren, en pro testeert tegen uitvoering van bedoelde! werkzaamheden in werkverschaffing. Omtrent dit verzoek wordt rapport uiV gebracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van OiW.dd. 27 Jan.1953»N°.595. Brengt rapport uit omtrent verplaat sing van het woonwagenkamp naar een terrein aan de Banningstraat 158 Idem. 159 W.Elzenaar Torenstraat Soest 2a 6-2-'55 8-2-'>5 159; Techniscn naar O.W. Ambte- 9-2->5 vraagt machtiging tot den aankoop var. De mac dennen voor de gemeentebosschen ,bij de firma ïï.C.Dictus te Zundert. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij artikel 15 der bouwverordening voor den bouw van drie woonhuizen on- j der één kap, op.een terreingelegen aan de Beetzlaan, kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie 11.4611. Omtrent dit verzoek wordt advies uit- gebracht door den teclmisch ambtenaar! belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht Zendt naar aanleiding van de bespre- kingen gevoerd met en door de Commissj van 0Ween gespecificeerde opgaaf van kosten verbonden aan de verbou wing van het gymnastieklokaal te boes terberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 81