J T JU- V v». 373 \?M- dio ut en- woonde peJ een breecl .jke inrit I it met do adviseert 1 e inrit aangelegd I l kosten int en wor- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ■Besloten wordt adressant te berichten conform het advies van Openbare Werken. ,s alhier Iderswerl- en pro- n bedoeld! ffing. pport uit-' ambtenaar, W.dd. 27 }elet op het advies der Commissie O.W. dd. heden wordt sesloten den Raad te verzoeken het college van B.en W. te machtigen aan de Schilderspatroonsvereeniging in antwoord op haar adres te berichten, dat in verband net de werkverschaffing en de daaraan verbonden voor waarden ter verkrijging van rijkssubsidie sommige «verken in eigen beheer moeten worden uitgevoerddoch dat voor het doen van leveranties als verf en glas rekening zal worden gehouden met de belangen der schil derspatroons erplaat- aar een Besloten wordt aan den raad het voorstel te doen het woonwagenkamp te verplaatsen naar een terrein aan de y Banningstraat en daarvoor een crediet te vragen van f 150,=. d- nkoop van hen ,bij rt De machtiging tot aankoop wordt verleend. Oc bepaalde dening uizen on gelegen bekend 4611 vies uit- ambtenaar, uw- en i bespre- .e Commissl t opgaaf verbou- il te V Besloten wordt aan den Raad voor te stellen de gevraagde ontheffing als bedoeld in art.15 der Bouwverordening te verleenen, onder mededeeling dat het college zich ter zake de open ruimte der zijerfafscheiding zal verstaan met de Gedeputeerde Staten. trele^ op het advies der Commissie ü.'w.uu. heden wordt j *"fT' besloten den Raad ue benoodigde credieten voor verbouw Uiliftt. i[eï gymnastieklokalen Soest en Soesterberg aan te vra gen zoodra de Inspecteur van het L.0.bestek en teeke- ti^iigen heeft goedgekeurd. Cl/ cJL.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 82