l1 Korte Afzender of voorsteller num mer 160 161 162 163 1 64 J.0.Brouwer Soest 6-2-'33 Leger des Iieils Amsterdam. 27—1—33 Technisch naar 0.¥. Ambte- 8—2— 33 PVrakking. Beetzlaan 10 Soest 1-2-'33 B. en W. van Iverkrade 31-1-33 165 GedStaten. Utrecht 7-2'33 Verzoekt ontheffing van art.15 der Bouwverordening voor den bouw van 3 [woningen onder één kap, op het perceel] kad.bekend in Sectie A.426 aan het Kerkpad [De Technisch Ambtenaar belast met de [leiding van Bouw-en Woningtoezicht brengt bij schrijven dd. 11 Pebr.19p3, ino.4/3 advies uit. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte in Maart e.k.,liefst [vanaf 4 Maart |De Inspecteur van Politie adviseert voor drie dagen toestemming te verleens: Zendt kostenberekening, betreffende ri- oleering der sloot, loopende langs per ceel 0.1692 nabij de Soesterb.straat !3e.slote Ite veil jningtoe Se toes iresst oleei neentef [verzoekt toestemming tot het mogen open jAüressj houden van zijn winkel des Zondags. [Politie Omtrent dit verzoek wordt advies uitge bracht door den inspecteur van politie. [verzoeken adhaesie te betuigen aan het Üoer hen tot den Minister van Onderwijs» kunsten en wetenschappen gerichte adres Waarbij wordt verzocht het in art.205 jler Lager onderwijswet 1920 genoemde percentage voor uitkeering aan bijzondc fe schoolbesturen te verminderen en een óindtermijn vast te stellen, opdat de gemeentebesturen definitief zullen we ten, wanneer uiterlijk de verplichting ophoudt Verzoeken B. en V,'. vóór 25 Pebr.1933 hun meening te willen mededeelen ten aanzien van het besluit van 5 Jan.1933 Van den raad der gemeente Utrecht tot ^toepassing van een tijdelijke korting óp de jaarwedde van de ambtenaren in dienst der gemeente Utrecht. sslot' dep' Mede t bezwas

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 83