166 J.A» de Kruijf e .a 167 Gebrs. Swager Soest 8-2-'33 168 Secretaris werk- verschaff ingscom-j- missie. 8-2-'33 169 4e Afdeeling ter Secretarie 170 Idem. 171 Voorzitter 13-2-'33 klager over onhoudbaren den K.Brinkweg door het liet perceel toebehoorend derbeek. De Commissie 0.V7. advise in kennis te stellen van correspondentie met den beek en adressanten te b de gemeente in deze geen kan treffen. toestand aan afbranden van e aan V:2.bei ert den raad I de gevoerde heer Selder- erichtendat maatregelen doelen mede, dat uit hunne administra tie niet blijkt dat door de Gemeente in Januari 1929 330 cementzakken zou--' den zijn teruggezonden, zoodat zij geel aanleiding vinden het daarvoor betaald! bedrag ad 1 65terug te betalen. De techn-ambtenaar van O.W.heeft bij schrijven van 2-12-'33 medegedeeld dat!'; terugzending der zakken v/el heeft plaats gehad,doch dat zulks niet is tel bewijzen.Het gevolg van de bovengemeldl omstandigheden zal zijn dat Ged. Stater! de gem.rekening over 1928 of 1929, in I ontvangst 163,= hooger zullen vost een tekort 165,=. in de gem. ka al 13-2-'33 j adviseert den raad ter vaststelling 0 Ivoor te dragen een tweetal ontwerp-be- |s luit en tot wijziging der gen.begrootiril |1932 ,nos .21/235 en 21/236 en een ont- |werp-besluit tot wijziging der begroo ting gasbedrijf 1932, no.23/20. jadviseert den raad ter vaststelling ivoor te dragen een 2-tal ontwerp-be- isluiten tot wijziging der gemeente-be- igrooting 1933, nos.21/237 en 21/238, alsmede een ontwerp-besluit tot wijzi ging der gasbedrijfsbegrooting 1933> no.23/21 deelt mede dat ich vereenigt heer Zonneveld, ingaande tellen bij de boek stellen zoodat ontstaat van verzoekt namens de werkverschaffings- commissie een regeling te treffen tot steun aan werklooze arbeiders ,die i ziek zijn geworden en geen uitkeeringl krachtens de ziektewet ontvangen. ;De de Cie.Werkverschaffing met het voornemen de heden voor 4 te weken te werk houding O.W. tegen 20,= per week,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 85