n BESLISSING Afdeehng Aanmerkingen en No. ;and aan inden van t W BS e 1- en raad ;evoerde Selder- itendat regelen .mini st ra- eraeent e kken zou- t zij geel r betaald talen, eft bij deeld dat eeft iet is tel ven gemeld! edStater 1929, in en vast- de gas .kas Besloten wordt het dossier te zenden aan de Gezond heidscommissie te Baarn en daarbij te verzoeken te willen berichten of de toestand ter plaatse van na deel is voor de volksgezondheidzoo ja, het college te willen adviseeren wat gedaan kan worden om aan de bezwaren der omwonenden tegemoet te komen. /A Besloten wordt het resultaat van het onderzoek aan de Ged.Staten mede te deelen. fjfï affings- ffen tot ,die tkeering gen. Besloten wordt aan den raad een regeling voor te stel- lpn en het benoodigde crediet aan te vragen teneinde j ■i aan arbeiders ,niet vallende onder de bepalingen der ziektewet tijdens ziekte uitkeeringen te kunnen ver strekken, tot gelijke bedragen als waarop zij aanspraak) zouden kunnen maken indien zij onder de ziektewet zou ten vallen. ./p.y t> cfy elling ^«oloten wordt de ontwerp-besluiten don raad aan te werp-be- HB;eden* h/ kif begrootin en ont- begroo- lling rp-be- ente-be-* 1/298, t wijzi- 1999, chaffing en de voor 4 e boek- week. -De besluiten den Raad ter vaststelling aan te bieden. Wfad-S- t-t/*/ fot tewerkstelling van den heer Zonneveld voor 4 weken '-fA-aJjï wordt besloten. rJl/' bon j 20,= per week. X>S3t ■ie

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 86