Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 172 173 174 175 176 177 Technisch ambte- [17-2-'33 naar belast met de leiding Bouw en Woningtoezicht] Inspecteur van i30-1-'33 politie J.W.Quelle Torenstraat Alhier 23—1 3> Ba.G.Kroon enCo. Koninginnelaan Alhier Inspecteur van politie 5-1- ?3 14-2-33 C.W.Veenendaal v.Weedestraat Alhier. 7-2-«35 178 biedt ter behandeling aan eenige ver-' j ge ve: zoeken om bouwvergunning met de daar- l'treff" bij behoorende teekening en bescheidorj h/654 stelt B. en W. voor den gemeenteraad l in overweging te geven een klerk bij I de politie te doen aanstellen. verzoekt toestemming tot het mogen aarl brengen van een lichtreclamebak "Hexo'l aan den voorgevel van zijn perceel. Omtrent dit verzoek wordt advies uit gebracht door den technisch ambtenaar,! belast met de leiding van O.V/.en den inspecteur van politie. verzoekt vergunning tot het mogen aan- I brengen van een D.E.uithangbord met j verlichting aan zijn pand. Omtrent dit,verzoek wordt advies uit- I gebracht door den technisch ambtenaar,! j belast met de leiding van O.'./.en den j inspecteur van politie. doet toekomen een rapport, opgemaakt door den agent Jansen, houdende het ingesteld onderzoek inzake de stortingl van oude auto-onderdeelen nabij de Boe kenlaan alhier. Bestuur "E.S.7.A.0" 1-2-'33 Soest verzoekt ontheffing van het bepaalde jbij art.14 sub c der Bouwverordening, in verband met den aanbouw van een •werkplaats, op het perceelsectie A. 2051 en wel tot op een afstand van minder dan 2,50 M.uit de zijerfaf scheiding. De technisch-ambtenaarbelast met dc leiding van bouw- en woningtoezicht I adviseert de gevraagde ontheffing on- I der voorwaarden te verleenen. jverzoekt beschikbaarstelling van een hoeveelheid zwarten grond en een par itij graszoden, teneinde daarmede het [speelveld in het v.LennepsSportpark te kunnen verbeteren. ken. Z A t 7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 89