IGI^SC Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 179 180 181 182 18 2 Bestuur van den Utrechtschen Pro- vincialen Brand- -oe bond o bestuur T.?.C. vereen!ging Soest Mr. C.de Wilde en Mr .7/. H. Hof ste de Crull. Adv.en Proc. Utrecht 9-2-'35 15-2-'33 r zenden een schrijven, inzake negotia- tie straatweg Soest-Soesterborg en vej zoeken te mogen vernemen of de gemeentj - ingaat op de bereidverklaring om het aandeel No.69, oorspronkelijk groot 250,00,voor een bedrag van 75,= aan de gemeente af te staan. zal ter gelegenheid van het 10-jari; bestaan van den Bond ontvangen op 1 Maart a.s. von na™. uur. Besl lege De B ■vert 11-2-'35 verzoekt ingevolge de bepalingen der verordening op het verleenen van bij dragen ter bestrijding van de T.B.C. in de gemeente Soest eene bijdrage u; Centraal bureau voor verificatie en financieele Adviezen der ver. van TTederl.gem. s-»-Gravenliage Ved.L.J.Th.BekkerS Soesterberg. 1e_ -o Besl van de gemeentekasgroot den patiënt F.Preusser «h L/b biedt aan ontwerp-jaarstukken van het grondbedrijf voor het dienstjaar 1928. olg -2- 22 verzoekt toestemming om haar kiosk staande aan de Batenburglaan, nabij het Vliegveld te Soesterberg,gedurende I het tijdvak van 16 April tot en met 3u September 1935 geopend te mogen hebber, ivoor den verkoop van diverse soorten i I limonadekoffiethee, melk,chocolade, jkoek, eieren, diverse soorten fruit, lijs, sigaren,sigaretten, enz. Omtrent di4 verzoek wordt advies uitrei I bracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van O.W. .Met .than ontv; tot den o O r> -\c- }<-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 91