San 165,80. |v rW. negotia- trg en vej e gemeentj om het groot 75,= BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen Besloten wordt adressant te berichten, dat het col- Co{^ '.-jan, op 1 uur Be Burgemeester en cle Secretaris zullen het college ■vertegenwoordigen op de receptie. igen der bi 1- van r jdrage ui+J van het jaar 1923. kiosk nabij gedurende en met jen hobbc soorten ïhocolade, fruit, ries uitg )t enaar Kslote£ wordt eene bijdrage te verleenen ten bedrage; ..Volgens mededeeling van den Voorzitter adviseert de ommissie grondbedrijf tot voorloopige vaststelling er jaarstukken. esloten wordt de jaarstukken den Raad aan te bieden n daarbij tot voorloopige vaststelling daarvan te esluiten. ■et intrekking van het besluit dd. IC Bebr.1955 vvordt y thans door vaststelling van het hierbij behoorend Bntwerp-besluit aan V/ed.Beckers vergunning verleend 'u' tot het innemen van een standplaats met een kiosk op i den openbaren weg ,de Batenburglaan. in. >r Oi Li/ L» V f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 92